REGIONY 2017

 

M A L Á   I N V E N T U R A  J I Č Í N  I  21.  - 24.  z á ř í   2 0 1 7

           
μSputnik / foto: Oskar Helcel 

www.valdstejnskalodzie.cz

 

M A L Á   I N V E N T U R A   J I H L A V A   I  29.  z á ř í  -  1.  ř í j n a   2 0 1 7

            
Study / foto: Vojta Brtnický 

www.diod.cz

 

M A L Á   I N V E N T U R A   Č E S K É   B U D Ě J O V I C E  2 0 1 7  I  1 3.  -  1 4.  ř í j n a  2 0 1 7

            
Tisíc tuctů / foto: Oskar Helcel

www.kredance.cz

 

M A L Á   I N V E N T U R A  O P A V A  I  2 2.  -  2 5 .  ř í j n a  2 0 1 7 

           
Busking Unlimited / foto: Jakub Hrab 

www.klubart.cz